آتش سيگار با دست

در يک ميهمانی که همه دوستان جمعند ما با اجرای يک تردستی کوچک می توانيد آنها را به تعجب واداريد.

ابتدا دور از چشم ميهمانان دو انگشت سبابه و شصت خود را روی يک قطعه يخ بگذاريد تا کاملا انگشتان شما بی حس شود. بعد از اين کار سريعا نزد يکی از ميهمانان که در حال کشيدن سيگار است برويد و با دو انگشت خود سيگار روشن وی را خاموش کنيد. مطمئن باشيد که هيچ آسيبی به انگشتان شما نمی رسد. اگر اين عمليات را با مهارت انجام دهيد دوستان شما پی به مهارت شما خواهند برد و از شما شعبده های ديگری را درخواست می کنند.

 

موفق باشيد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: